Платформа за дигитализација на услугите во единиците на локалната самоуправа

За системот